Terms and conditions

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, zowel in enkelvoud als meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuingedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden;
Cliënt-(en): Consumenten en/of Niet-Consumenten die Goederen en/of Diensten van R-Go Tools kopen, overwegen deze te kopen, gebruiken of zich verbinden deze te kopen;
Consument(-en): natuurlijk persoon die Goederen en/of Diensten van R-Go Tools koopt voor privégebruik en derhalve niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;
Diensten/ Dienstverlening: te verlenen service en ondersteuning door R-Go Tools of opdrachtnemers van R-Go Tools op grond van een overeenkomst;
Goederen: zaak of zaken en/of product(en) tot koop waarvan de Cliënt zich tegenover R-Go Tools verbindt;
R-Go Tools: R-Go Tools B.V. handelend onder de naam R-Go Tools BV (verder te noemen R-Go Tools), groothandel in Goederen en/of Diensten;

  • gevestigd aan de Techniekweg 15, 4143HW Leerdam;
  • Kvk-nummer: 54365775
  • BTW-identificatienummer: NL851276209B01

Leveringsdatum: door R-Go Tools aangegeven datum of periode wanneer Goederen en/of Diensten worden geleverd;
Niet-Consument(-en): bedrijf of (rechts-)persoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;
Offerte: vrijblijvende prijsopgave door R-Go Tools, onder vermelding van haar leveringsvoorwaarden;
Order: aanbod van toekomstige Cliënt aan R-Go Tools met verzoek om bepaalde Goederen en/of Diensten te leveren,
Orderbevestiging: acceptatie door R-Go Tools van aanbod van Cliënt;
Overeenkomst: de overeenkomst inclusief eventuele bijlagen, deze Algemene Voorwaarden en ieder ander document dat expliciet onderdeel uitmaakt van de overeenkomst;
Prijs: prijs voor Goederen en/of Diensten exclusief vervoerskosten, verzekering en BTW;
Programmatuur/ Software: computerprogrammatuur van derden;
Toeleverancier: fabrikant, zijnde een derde waarvan R-Go Tools haar te verkopen Goederen betrekt.
Werkdagen: alle dagen met uitzondering van zaterdagen en zondagen en erkende feestdagen.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen van R-Go Tools, in het bijzonder de verkoop en levering van Goederen en/of Diensten aan Cliënten.

2.2 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden alleen geldt voor Consumenten danwel alleen voor Niet-Consumenten, dan wordt dat expliciet vermeld.

2.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, waardoor uitsluitend onderhavige Algemene Voorwaarden van R-Go Tools van toepassing zijn.

2.4 Cliënt kan uitsluitend aanpassing van deze Algemene Voorwaarden met R-Go Tools overeenkomen, indien dat schriftelijk door R-Go Tools is bevestigd. Indien R-Go Tools schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende Algemene Voorwaarden, blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kan Cliënt geen rechten ontlenen voor daarna gesloten danwel toekomstige overeenkomsten.

3. Offertes, Totstandkoming en Wijzigingen
3.1 Alle prijsopgaven en/of aanbiedingen van R-Go Tools zijn vrijblijvend, tenzij in de Offerte schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. R-Go Tools heeft derhalve het recht om een prijsopgave en/of aanbieding in te trekken, zonder daarvoor op enige wijze jegens Cliënt tot enige verplichting gehouden te zijn.

3.2 Iedere Order van Goederen en/of Diensten wordt aangemerkt als een aanbod van Cliënt om de Goederen en/of Diensten met toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden te kopen.

3.3 R-Go Tools aanvaardt dit aanbod onder deze Algemene Voorwaarden zodra R-Go Tools aan Cliënt heeft bevestigd dat de bestelde Goederen en/of Diensten aan laatstgenoemde zullen worden geleverd danwel R-Go Tools met de feitelijke uitvoering daarvan is begonnen. Voorzover Cliënt deze Algemene Voorwaarden niet reeds eerder heeft geaccepteerd, accepteert Cliënt met het plaatsen van een Order deze Algemene Voorwaarden.

3.4 Voor leveranties waarvoor gezien aard en omvang geen Offerte en/of Orderbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur als Orderbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.5 Orders door eventuele vertegenwoordigers en/of andere tussenpersonen van R-Go Tools aangenomen, door hen gemaakte afspraken en/of toezeggingen alsmede eventueel later gemaakte aanvullingen en/of aanwijzingen en/of mondelinge uitspraken van of door R-Go Tools, zijn slechts bindend, indien R-Go Tools deze schriftelijk heeft bevestigd, danwel met de feitelijke uitvoering daarvan is begonnen.

3.6 Voor Niet-Consumenten behoudt R-Go Tools zich het recht voor om bij vervolgorders de specificaties van Goederen te wijzigen, in welk geval R-Go Tools voor gelijkwaardige functionaliteit en prestatie dient te zorgen. R-Go Tools voert geen significante wijzigingen door zonder daarover met Niet-Consumenten eerst overeenstemming te hebben bereikt.

4. Prijs en betaling
4.1 De door Cliënt te betalen Prijs en overige kosten, waaronder orderkosten en kosten van vervoer, verzekering en BTW, worden duidelijk vermeld in R-Go Tools's Offerte en/of Orderbevestiging en in de factuur. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.2 Alle facturen dienen door Cliënt te worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities dient Cliënt binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.

4.3 Indien op de vervaldatum geen betaling is ontvangen, is de Consument na ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het nog verschuldigde bedrag. Niet-Consumenten zijn zonder ingebrekestelling de wettelijke rente vermeerderd met een boete 2% over het nog verschuldigde bedrag verschuldigd.

4.4 Consumenten betalen voorafgaand aan de levering van Goederen en/of Diensten, tenzij schriftelijk een betalingstermijn na factuurdatum is overeengekomen.

4.5 Indien Cliënt na het verstrijken van de in artikel 4.3 respectievelijk de in de ingebrekestelling genoemde termijn nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering door R-Go Tools uit handen worden gegeven. In dat geval is Cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag inclusief wettelijke rente tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

4.6 Ingeval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren is R-Go Tools gerechtigd bij Niet-Consumenten de prijs van de Order dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij het tot stand komen van de overeenkomst moeten worden gemeld. R-Go Tools is bij Niet-Consumenten in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen, tarieven, en Algemene Voorwaarden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Cliënt aan te passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.

4.7 Indien en zolang Cliënt niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de met R-Go Tools gesloten overeenkomst en/of daarmee samenhangende overeenkomst(en) voortvloeit, heeft R-Go Tools het recht de nakoming van haar verplichtingen uit deze overeenkomst(en) op te schorten. Niet-Consumenten hebben zonder schriftelijke toestemming van R-Go Tools niet het recht op verrekening of opschorting.

4.8 R-Go Tools is gerechtigd voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichting door Niet-Consumenten te verlangen. Indien Niet-Consumenten aan dit verlangen niet tegemoet komt, heeft R-Go Tools het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden.

4.9 Iedere betaling van Cliënt strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente alsmede van de door R-Go Tools gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten, en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

4.10 Niet-Consumenten dienen direct contact op te nemen met R-Go Tools en Consumenten in ieder geval binnen een redelijke termijn, wanneer zij een fout of afwijking in hun Order, de Orderbevestiging en/of de factuur ontdekken.

5. Aflevering
5.1
De door R-Go Tools genoemde (leverings-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de op dat moment aan R-Go Tools beschikbare gegevens en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings-)termijn brengt R-Go Tools niet in verzuim.

5.2 R-Go Tools is gerechtigd om de levering in gedeelten plaats te laten vinden.

5.3 Consumenten zijn tot het moment van levering gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden indien levering niet binnen dertig kalenderdagen na de overeengekomen Leveringsdatum heeft plaatsgevonden. R-Go Tools zal het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen, terugbetalen.

5.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering aan Niet-Consumenten franco aan het bedrijf van Cliënt of op een door deze aan te geven ander adres, met dien verstande dat R-Go Tools slechts verplicht is daar te leveren, waar dit met het door haar gekozen vervoermiddel op normale wijze mogelijk is.

5.5 Het risico van verlies of beschadiging van de Goederen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Cliënt over op het moment waarop deze Goederen in de feitelijke beschikkingsmacht van Cliënt of van een door Cliënt gebruikte hulppersoon zijn gebracht. De aflevering van de Goederen geldt als zijnde geaccepteerd door Cliënt op de datum van aflevering. In geval van een door R-Go Tools uit te voeren dienst, waaronder installatie, en dit schriftelijk is overeengekomen geldt de datum van installatie.

5.6 Cliënt zal met bij hem vrijgekomen verpakkingen van door R-Go Tools geleverde Goederen handelen op een wijze die in overeenstemming is met de daarvoor geldende overheidsvoorschriften. Cliënt vrijwaart R-Go Tools voor aanspraken van derden wegens niet-naleving van dergelijke voorschriften.

5.7 Zonder voorafgaande toestemming zijnerzijds is R-Go Tools niet verplicht retourzendingen van Cliënt te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door R-Go Tools van de door Cliënt opgegeven grond voor retourzending. Het risico van retour gezonden Goederen blijft berusten bij Cliënt totdat zij door R-Go Tools zijn gecrediteerd. R-Go Tools behoudt zich het recht voor om bij Niet-Consumenten de eventueel uit retourzendingen voortvloeiende creditering te verrichten onder aftrek van een direct opeisbare boete van 15% van de verkoopprijs van de retour gezonden Goederen, met een minimum van € 50,- (zegge vijftig euro).

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Alle aan Cliënt geleverde Goederen blijven eigendom van R-Go Tools, totdat alle bedragen die Cliënt verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren Goederen of verrichtte of te verrichten Diensten, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 5, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan R-Go Tools zijn voldaan.

6.2 Eventuele rechten worden aan Cliënt steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de opschortende voorwaarde dat Cliënt de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

6.3 Zolang R-Go Tools eigenaar is van de door haar geleverde Goederen, is Cliënt steeds verplicht R-Go Tools onverwijld te informeren indien zich een van de situaties genoemd in artikel 12.3 van deze Algemene Voorwaarden voordoet en/of derden rechten doen gelden op die Goederen. Cliënt dient in dat geval de beslagleggende deurwaarder(-s), bewindvoerder(-s), curator (-s), en/of derde(-n) te wijzen op de eigendomsrechten van R-Go Tools.

7. Overige verplichtingen Cliënt
7.1 Cliënt zal R-Go Tools steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Cliënt is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de Goederen, Programmatuur en van de door R-Go Tools te verlenen diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

7.2 Indien is overeengekomen dat Cliënt Programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de Diensten noodzakelijke specificaties.

7.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van R-Go Tools staan of indien Cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft R-Go Tools in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

7.4 Cliënt zal R-Go Tools vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van R-Go Tools daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie.

7.5 Indien R-Go Tools uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Cliënt gehouden R-Go Tools zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is R-Go Tools, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf over te gaan tot het nemen van adequate maatregelen . Alle kosten en schade aan de zijde van R-Go Tools en derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van de Cliënt.

8. Bedenktijd voor Consumenten
8.1 Consumenten mogen een overeenkomst met betrekking tot de koop van Goederen eenzijdig zonder opgave van redenen binnen 14 (veertien) Werkdagen na ontvangst van de Goederen schriftelijk ontbinden. Consumenten mogen een overeenkomst met betrekking tot levering van diensten eenzijdig zonder opgave van redenen binnen 14 (veertien) werkdagen na het sluiten van de overeenkomst schriftelijk ontbinden. R-Go Tools is gerechtigd een schriftelijke bevestiging vragen. De Consument is gehouden de Goederen onmiddellijk te retourneren en voor de daaraan verbonden kosten voor zijn rekening te nemen. Ten aanzien van Goederen die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument, voor verkoop ongeschikt zijn geworden of anderszins zijn gebruikt, is ontbinding niet mogelijk.

8.2 De Prijs en eventuele andere door de Consumenten betaalde bedragen zal binnen 14 (veertien) dagen na de ontbinding door R-Go Tools aan de Consument worden terugbetaald. De kosten voor het terugzenden van Goederen worden door R-Go Tools op het aan de Consument terug te betalen bedrag in mindering gebracht.

9. Reclames door Consumenten

9.1 Consumenten dienen R-Go Tools binnen bekwame tijd na de ontdekking op de hoogte te stellen van non-conformiteit of zichtbare afwijkingen met de Orderbevestiging.

9.2 Consumenten zijn gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de Goederen hen ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende Diensten zijn uitgevoerd. Daarbij behoren Consumenten te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan R-Go Tools te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat R-Go Tools in staat is adequaat te reageren. Consumenten dienen R-Go Tools in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

9.3 Deze bepaling tast de rechten van Consumenten met betrekking tot gebreken aan Goederen en/of Diensten niet aan.

9.4 Indien Consumenten tijdig reclameren, schort dit haar overige verplichtingen uit de Overeenkomst niet op.

10. Reclames door Niet-Consumenten
10.1 Niet-Consumenten zijn gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de Goederen aan hen ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende Diensten zijn uitgevoerd. Daarbij behoren Niet-Consumenten te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.

10.2 Eventuele reclames terzake van uiterlijk waarneembare gebreken en verschillen aan geleverde Goederen ten opzichte van de bijgeleverde pakbon worden door R-Go Tools slechts in behandeling genomen indien Niet-Consumenten deze binnen 8 (acht) werkdagen na ontvangst aan R-Go Tools schriftelijk heeft kenbaar gemaakt. Voor deze verborgen gebreken geldt dat reclamering, eveneens schriftelijk, dient te geschieden binnen de garantietermijn én binnen 8 (acht) werkdagen na vaststelling daarvan door Niet-Consumenten.

10.3 Eventuele overige gebreken dienen binnen 2 (twee) maanden na ontdekking schriftelijk aan R-Go Tools te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat R-Go Tools in staat is adequaat te reageren. Niet-Consumenten dienen R-Go Tools in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

10.4 Indien de reclames van Niet-Consumenten door R-Go Tools gegrond worden bevonden, zal zij de Goederen waarop de reclame betrekking heeft vervangen c.q. herstellen, danwel, te harer keuze, het factuurbedrag crediteren c.q. restitueren.

10.5 Reclames over facturen dienen binnen 14 (veertien) werkdagen na ontvangst daarvan schriftelijk door R-Go Tools te zijn ontvangen.

10.6 Met het verstrijken van de hierboven genoemde termijnen worden Niet-Consumenten geacht de geleverde Goederen, evenals de factuur te hebben goedgekeurd, daarna worden reclames niet meer door R-Go Tools in behandeling genomen.

10.7 Het indienen van reclames ontslaat Niet-Consumenten niet van enige verplichting uit de overeenkomst met R-Go Tools. Indien Cliënt tijdig reclameert, schort dit derhalve zijn betalingsverplichting niet op. Cliënt blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde Goederen, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

11. Garantie
11.1 De garantie op geleverde Goederen zal overeenkomstig zijn met de standaard-garantie op geleverde Goederen, welke wordt vastgelegd door de desbetreffende toeleverancier/fabrikant van wie R-Go Tools de Goederen afneemt. R-Go Tools zal geen verdergaande garantie verstrekken ten opzichte van de Cliënt, dan waarop R-Go Tools ten opzichte van haar toeleveranciers aanspraak kan maken.

11.2 De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op Goederen die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient Cliënt zelf te verifiëren of de Goederen geschikt zijn voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die in de betreffende standaard-garantie gesteld worden. R-Go Tools kan in dat geval nadere voorwaarden stellen terzake van de te leveren Goederen of uit te voeren Diensten.

11.3 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan in artikel 9 of 10 genoemd komt Cliënt geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

11.4 In geval van vervanging is Cliënt gehouden om de vervangen zaak onmiddellijk aan R-Go Tools te retourneren en de eigendom daarover aan R-Go Tools te verschaffen, tenzij R-Go Tools anders aangeeft.

11.5 De garantie vervalt indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit: onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door Cliënt en / of door derden of, wanneer, zonder schriftelijke toestemming van R-Go Tools, de Cliënt of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere Goederen werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Cliënt komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar R-Go Tools geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals, doch niet uitsluitend: brand- of waterschade, extreme weersomstandigheden).>

11.6 Indien komt vast te staan dat een reclame en/of klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van R-Go Tools daardoor gevallen, geheel voor rekening van de Cliënt.

12. Ontbinding
12.1 Voorzover in de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald komt aan elk der partijen de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.2 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door het verrichten van de overeengekomen prestaties eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na voorafgaand overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn van tenminste 2 (twee) maanden in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden jegens elkander.

12.3 Onverminderd het in artikel 12.1 en 12.2 bepaalde kan R-Go Tools de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden indien Cliënt -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt aangevraagd danwel verleend, indien ten aanzien van Cliënt faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of de bedrijfsactiviteiten geheel danwel voor een aanzienlijk deel worden beëindigd. R-Go Tools zal wegens ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.4 Indien Cliënt op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij R-Go Tools ten aanzien van die presaties in verzuim is. Bedragen die R-Go Tools vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar, onverminderd haar recht op vergoeding van het reeds geleverde, alsmede onverminderd haar recht op vergoeding van rente, kosten en schade.

13. Diensten
13.1
R-Go Tools zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

13.2 Cliënt dient R-Go Tools op redelijke wijze te accommoderen, informatie te verschaffen en medewerking te verlenen opdat R-Go Tools de Diensten kan verlenen. Cliënt is verantwoordelijk voor het maken van back-ups en het veiligstellen van vertrouwelijkheid van opgeslagen gegevens.

13.3 R-Go Tools is niet verplicht aanwijzingen van Cliënt op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, dienen de desbetreffende Diensten door Cliënt te worden vergoed.

13.4 Tenzij uitdrukkelijk in de overeenkomst opgenomen zijn van dienstverlening uitgesloten: Diensten buiten de normale werktijden, overdracht van gegevens of Software en Diensten ter preventie en/of bestrijding van computervirussen en maatregelen met betrekking tot gevolgen van computervirussen.

13.5 Indien R-Go Tools op verzoek of met voorafgaande instemming van Cliënt Diensten of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze Diensten of prestaties door Cliënt aan R-Go Tools worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van R-Go Tools. R-Go Tools is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

13.6 Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal R-Go Tools steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

13.7 Wanneer de dienstverlening van R-Go Tools bestaat uit het verzorgen van een opleiding, cursus of training, kan R-Go Tools steeds vóór de aanvang daarvan de terzake verschuldigde betaling verlangen. Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van R-Go Tools aanleiding geeft, is R-Go Tools gerechtigd de opleiding, cursus of training te combineren met één of meer andere opleidingen, cursussen of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.

14. Overmacht
14.1
Indien R-Go Tools door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Cliënt kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

14.2 Indien enige overmachttoestand 2 (twee) maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

14.3 In geval van overmacht aan de zijde van R-Go Tools heeft Cliënt geen recht op enige schadevergoeding, gevolgschade daaronder begrepen, ook niet als R-Go Tools als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

14.4 Onder overmacht van R-Go Tools wordt verstaan elke van de wil van R-Go Tools onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van R-Go Tools kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: staking, uitsluiting, brand, wateroverlast, machinebreuk, stagnatie of andere problemen bij de, productie door toeleveranciers van R-Go Tools en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

15. Aansprakelijkheid ten opzichte van Niet-Consumenten
15.1 De aansprakelijkheid van R-Go Tools ten opzichte van Niet-Consumenten voor enige schade aan zaken en/ of personen is per gebeurtenis beperkt tot ofwel het bedrag dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van R-Go Tools in het desbetreffende geval daadwerkelijk uitkeert ofwel de door Niet-Consumenten betaalde Prijs voor de door R-Go Tools geleverde Goederen of Diensten, afhankelijk welk bedrag het laagste is.|

15.2 De totale aansprakelijkheid van R-Go Tools jegens Niet-Consumenten wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 10.000,- (tienduizend euro).
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die Niet-Consument zou moeten maken om de prestatie van R-Go Tools aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Niet-Consument de overeenkomst heeft ontbonden;
b. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Niet-Consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.

15.3 R-Go Tools is voorts niet aansprakelijk jegens Niet-Consumenten voor: (i) schade door een gebrek of tekortkoming aan Goederen die door R-Go Tools binnen een redelijke periode zijn vervangen of hersteld; (ii) gevolgschade, indirecte schade en zuivere vermogensschade zoals gemiste business-kansen, gederfde omzet en winst; (iii) schade die voorkomen had kunnen worden door R-Go Toolss adviezen en instructies op te volgen; (iv) schade die wordt veroorzaakt doordat R-Go Tools gebruik heeft gemaakt van door de Niet-Consument gespecificeerde of aangeleverde materialen en/of gehandeld heeft in overeenstemming met de aanwijzingen van de Niet-Consument; en (v) schade die wordt veroorzaakt doordat de Niet-Consument heeft nagelaten volledige en actuele kopieën te bewaren van zijn computerprogramma's en gegevens in overeenstemming met de criteria van goed computergebruik.

15.4 De Niet-Consument vrijwaart R-Go Tools voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek in de Goederen of het systeem dat door de Niet-Consument aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door R-Go Tools geleverde Goederen, Programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover de Niet-Consument bewijst dat de schade is veroorzaakt door die R-Go Tools geleverde Goederen, Programmatuur of andere materialen.

15.5 R-Go Tools zal een claim wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts in behandeling nemen nadat de Niet-Consument R-Go Tools onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, met daarbij een redelijke termijn tot zuivering van de tekortkoming, en R-Go Tools ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat R-Go Tools in staat is adequaat te reageren.

15.6 Waar in deze Algemene Voorwaarden sprake is van rechten of verplichtingen met betrekking tot een gebrek in of aan de Goederen of de dienst, wordt onder een gebrek verstaan het niet voldoen aan de door R-Go Tools schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties. Van een gebrek is alleen sprake indien dit kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. De Niet-Consument is gehouden na constatering een gebrek daarvan onverwijld schriftelijk melding aan R-Go Tools te maken.

16. Aansprakelijkheid ten opzichte van Consumenten
16.1 Indien R-Go Tools aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het in artikel bepaalde.

16.2 R-Go Tools is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat R-Go Tools is uitgegaan van door of namens de Consument verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

16.3 R-Go Tools is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover: - de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van R-Go Tools aan de overeenkomst te laten beantwoorden, indien en voorzover deze aan R-Go Tools toegerekend kunnen worden;
- de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

16.4 R-Go Tools is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, , gemiste besparingen en schade door enige vorm van stagnatie. In dit geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan de beperking welke is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

16.5 Indien R-Go Tools aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van R-Go Tools beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de Order, althans tot dat gedeelte van de Order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

16.6 De aansprakelijkheid van R-Go Tools is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der daadwerkelijke uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

16.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekloosheid van R-Go Tools.

17. Vertrouwelijkheid en Geheimhouding
17.1 Cliënt staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van R-Go Tools ontvangen vertrouwelijke informatie geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door R-Go Tools als zodanig is aangeduid.|

17.2 Cliënt is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde Programmatuur , Goederen en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van R-Go Tools of diens licentiegevers bevatten. Cliënt verbindt zich, onverminderd het bepaalde in artikel 15 lid 1, informatie over deze Programmatuur, Goederen en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken en tevens om deze Programmatuur, Goederen en materialen niet aan derden in gebruik te geven. Cliënt dient deze Programmatuur, Goederen en materialen slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Cliënt die niet noodzakelijkerwijs de Programmatuur, Goederen en/of andere materialen behoeven te gebruiken.

18. Intellectuele Eigendom en Software
18.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Programmatuur, Goederen of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, Offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij R-Go Tools of diens licentiegevers. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en eventuele bevoegdheden die bij de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Voor het overige zal hij de Programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

18.2 Het is Cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de Programmatuur, Goederen of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Programmatuur.

18.3 Het is R-Go Tools toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Programmatuur. Indien R-Go Tools door middel van technische bescherming de Programmatuur heeft beveiligd, is het Cliënt niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

18.4 Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Cliënt niet in staat is een reservekopie van de Programmatuur te maken, zal R-Go Tools op verzoek van Cliënt een reservekopie van de Programmatuur aan Cliënt ter beschikking stellen.

18.5 Behoudens het geval dat R-Go Tools een reservekopie van de Programmatuur aan Cliënt ter beschikking stelt, heeft Cliënt het recht één reservekopie van de Programmatuur aan te houden, danwel te maken. Onder reservekopie wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: een stoffelijk voorwerp waarop de Programmatuur is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de Programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar.

18.6 R-Go Tools zal Cliënt vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door R-Go Tools zelf ontwikkelde Programmatuur, Goederen of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Cliënt R-Go Tools onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan R-Go Tools. Cliënt zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan R-Go Tools verlenen om zich, zo nodig in naam van Cliënt, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die Cliënt in de Programmatuur, Goederen of materialen na schriftelijke toestemming van R-Go Tools heeft aangebracht en/of door derden heeft laten aanbrengen.

19. Bescherming gegevens van Cliënt
19.1 R-Go Tools verzamelt, gebruikt en verzend de persoonsgegevens die betrekking hebben op Cliënt of diens werknemers met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

20. Toepasselijk recht
20.1 Ten aanzien van deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten tussen R-Go Tools en Cliënt is Nederlands recht van toepassing.

21. Bevoegde rechter
21.1 Ten aanzien van geschillen tussen R-Go Tools en Niet-Consument is de rechter in Amsterdam bevoegd.

21.2 Ten aanzien van geschillen tussen Consument en R-Go Tools is de rechter in het arrondissement van de woonplaats van Consument bevoegd.

22. Slotbepalingen
22.1 Voorzover in deze overeenkomst niet anders is bepaald bedraagt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens R-Go Tools en de door R-Go Tools bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

22.2 De in 22.1 genoemde termijn is jegens Consument niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde Goederen niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Consument R-Go Tools van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

22.3 In geval van inconsequenties of tegenstellingen tussen de documenten behorende tot de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is de volgorde van voorrang de volgende:
- de overeenkomst;
- de bijlage(n);
- deze Algemene Voorwaarden.

22.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook nietig is of vernietigd wordt, blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht. Partijen zullen in dat geval in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige danwel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige danwel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

22.5 R-Go Tools is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. R-Go Tools zal Cliënt tenminste een maand voordat de betreffende wijziging of aanvulling van kracht wordt, hiervan schriftelijk in kennis stellen. Tenzij Cliënt binnen twee weken na datum van verzending van de schriftelijke kennisgeving door R-Go Tools schriftelijk bezwaar maakt, wordt Cliënt geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de wijziging of aanvulling.

22.6 Ten aanzien aanbiedingen, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met betrekking tot de levering van Goederen en Diensten aan Niet-Consumenten zijn aanvullend op deze Algemene Voorwaarden de FENIT-2003-voorwaarden van toepassing. Een exemplaar daarvan zal door R-Go Tools aan Niet-Consument worden verstrekt.

22.7 In geval van discrepantie tussen deze Algemene Voorwaarden en de FENIT-2003-voorwaarden prevaleren deze Algemene Voorwaarden.

22.8 De toepasselijkheid van de éénvormige Wet inzake de Internationale Koop van Roerende Lichamelijke Zaken, alsmede het Weens Koopverdrag, worden uitdrukkelijk uitgesloten.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website