Benutzerbedingungen der Webseite

Lees onze websitevoorwaarden voordat u van deze website gebruikmaakt. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met deze voorwaarden.
 • Inleiding

  Welkom op de website van R-Go Tools. Deze website is het eigendom van R-Go Tools b.v (hierna te noemen R-Go Tools), statutair gevestigd aan de Techniekweg 15, 4143HW Leerdam, Nederland. In deze websitevoorwaarden verwijst “Gebruiker” naar de gebruiker van deze website. U wordt verzocht deze voorwaarden door te lezen alvorens van de website gebruik te maken. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van de gebruiksvoorwaarden van onze website. We maken u erop attent dat deze voorwaarden af en toe kunnen worden gewijzigd. We raden gebruikers van de site dan ook aan om ze regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.
  KvK-nummer 54365775
  Btw-nummer NL851276209B01

 • Intellectuele eigendomsrechten

  Deze website is het eigendom van R-Go Tools. De intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten, die rusten op het in deze website opgenomen materiaal en alle in dat materiaal opgenomen handels- en overige merken van R-Go Tools zijn het eigendom van R-Go Tools.

  Het is niet toegestaan via deze website verkregen materiaal, informatie, software, producten of diensten op enigerlei wijze te wijzigen, kopiëren, tonen, uit te voeren, in licentie te geven, vermenigvuldigen, publiceren, uploaden, posten, verzenden, verkopen, distribueren, onderzoeken, herstellen, monitoren uit te lezen of op te halen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van R-Go Tools. Het is de Gebruiker enkel toegestaan een exemplaar van het materiaal voor eigen, niet-commercieel gebruik te downloaden naar een computer, mits Gebruiker alle bijbehorende auteursrechten en overige eigendom voorbehouden intact houdt.

 • Afwijzing van aansprakelijkheid

  Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De op deze website opgenomen informatie, software, producten en diensten kunnen technische onvolkomenheden of typefouten bevatten.
  Alle informatie is onder voorbehoud van typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie. Door R-Go Tools .com per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. R-Go Tools staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst hiervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
  R-Go Tools is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel voortvloeiend uit de toegang, of het ontbreken van toegang, tot deze website, of van uw vertrouwen op de op deze website geboden informatie, inclusief maar niet beperkt tot virussen waarmee uw computerapparatuur, -software of gegevens kunnen worden besmet, tenzij dergelijke schade als gevolg van opzettelijk wangedrag of nalatigheid van R-Go Tools is ontstaan. R-Go Tools is tevens niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, waaronder (maar niet beperkt tot) schade als gevolg van geen of late aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of computerprogramma's die worden gebruikt voor elektronische communicatie en het verzenden van virussen.
  Alle door of namens R-Go Tools op deze website verschafte informatie met betrekking tot zijn producten, in de vorm van gegevens of in enige ander vorm, wordt geacht betrouwbare informatie te zijn, maar R-Go Tools aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de toepassing, de verwerking of het gebruik van deze informatie, producten, of de gevolgen daarvan. Op alle producten die worden verkocht door R-Go Tools zijn de algemene verkoopvoorwaarden van R-Go Tools van toepassing.

 • Links naar websites van derden

  Onze website kan links bevatten naar andere (delen van) websites die worden onderhouden door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites De verantwoordelijkheid voor het gebruik van links en verwijzingen naar websites van derden berust uitsluitend bij de Gebruiker.
  De op deze websites aangeboden informatie, producten of diensten alsmede de toegankelijkheid van deze websites, worden op geen enkele wijze door R-Go Tools geëxploiteerd of gecontroleerd en slecht opgenomen als dienstverlening aan de Gebruikers en houden op geen enkele wijze een aanbeveling in door R-Go Tools.
  Derden die links naar deze website wensen aan te brengen dienen voorafgaand daaraan R-Go Tools daarvan in kennis te stellen. R-Go Tools behoudt zich het recht voor toestemming voor het aanbrengen van dergelijke links te weigeren. Mocht R-Go Tools toestemming geven voor deze links, dan rust er op R-Go Tools echter geen enkele verplichting om op haar beurt een link naar de website van de betreffende derde aan te brengen.

 • Algemeen

  R-Go Tools behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht wijzigingen in de website aan te (laten) brengen, zonder Gebruiker daarvan in kennis te stellen. Deze voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op het gebruik van deze website.

  Deze voorwaarden zijn opgesteld in Leerdam. Deze website is toegankelijk vanuit verschillende landen in de gehele wereld. Omdat de wetgeving van elk van deze landen kan verschillen van die van Nederland, geeft u door deze website te bezoeken aan dat u ermee instemt dat het Nederlandse recht van toepassing zal zijn op alle zaken die voortvloeien uit of betrekking hebben op het gebruik en de inhoud van deze website of de via deze website verschafte informatie. U stemt er eveneens mee in dat u zich met betrekking tot zodanige zaken zult onderwerpen aan uitsluitend de in Nederland bevoegde rechter.

  Versie: mei 2018

 • Have other questions?